Followers

Thursday, July 8, 2010

TINGKATAN 4.

BAB 3:DOKUMEN SUMBER.

BORANG PESANAN.
Borang pesanan merupakan borang yang digunakan untuk membuat pesanan untuk membeli barang.
Aktiviti belian akan bermula selepas pembeli meneliti sebut harga, senarai harga dan katalog.
Borang ini dihantar oleh pembeli kepada penjual.
Pembeli akan membuat pesanan barang niaga dengan menghantar borang pesanan belian kepada penjual.
Butiran berdasarkan maklumat dalam katalog.
Harga yang dinyatakan adalah berdasarkan sebut harga.
Maklumat dalam pesanan belian tidak perlu dimasukkan ke mana-mana bukup perakaunan sebab proses jual beli belum bermula lagi.
<= Berikut ialah satu contoh borang pesanan:
INVOIS.
Setelah penjual menerima pesanan belian daripada pembeli, penjual akan menghantar barang niaga kepada pembeli bersama dengan nota serahan.
Pembeli akan menyemak barang niaga yang diterima dengan nota serahan dan menandatanganinya.
Penjual pula akan menyediakan invois berdasarkan nota serahan yang disahkan oleh pembeli.
Invois merupakan dokumen perniagaan yang penting dalam urus niaga jual beli secara kredit.
Invois disediakan dalam tiga salinan, satu salinan asal dihantar kepada pembeli dan dua salinan lain digunakan oleh penjual sebagai rujukan.
Invois adalah dokumen penting yang digunakan sebagai sumber rekod perakaunan. Pembeli merekodkan butir-butir invois dalam Jurnal Belian manakala penjual merekodkan butir-butir invois dalam Jurnal Jualan.
Maklumat penting yang terdapat dalam invois ialah:
Nama dan alamat penjual
Nama dan alamat pembeli
Tarikh invois disediakan
Nombor invois, butir, kuantiti, harga seunit dan jumlah
Syarat-syarat urus niaga seperti:
Ang. dib - Singkatan bagi angkutan dibayar bermakna kos pengangkutan dibiayai oleh penjual
Diskaun tunai - Potongan yang diberi sebab bayaran dibuat dengan cepat, contoh 5% 10 hari bermaksud 5% diskaun tunai akan diberi jika pelanggan membayar dalam tempoh 10 hari.
K & K di K - Singkatan bagi kesilapan dan ketinggalan dikecualikan bermakna sebarang kesilapan dan ketinggalan boleh dibetulkan dengan menggunakan nota debit dan nota kredit.
<= Berikut ialah satu contoh invois:
NOTA KREDIT.
Nota Kredit merupakan dokumen yang dihantar untuk mengurangkan hutang pembeli.
Dokumen ini akan dihantar apabila pembeli memulangkan bekas kosong, pembeli memulangkan barang kerana rosak atau silap jenama dan jika ada kesilapan dalam pengiraan invois.
Nota Kredit disediakan oleh penjual dan dihantar kepada pembeli.
Penjual menyimpan dokumen salinan dan pembeli menyimpan dokumen asal.
<= Berikut ialah satu contoh nota kredit:
NOTA DEBIT:
Nota Debit merupakan dokumen yang digunakan untuk menambahkan hutang pembeli kerana mungkin invois yang dihantar terkurang catat.
Nota Debit disediakan oleh penjual dan dihantar kepada pembeli.
Penjual menyimpan dokumen salinan dan pembeli menyimpan dokumen asal.
<= Berikut ialah satu contoh nota debit:

Tuesday, July 6, 2010

KANDUNGAN PRINSIP PERAKAUNAN SPM (TINGKATAN 5)

Kandungan mata pelajaran Prinsip Perakaunan SPM telah dikemaskini melalui usaha semakan pada tahun 2002-2003. Sukatan tersebut boleh disenaraikan secara ringkas seperti di bawah:

SUKATAN PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN

1. Akaun Kawalan
1.1 Tujuan Akaun Kawalan
1.2 Sumber Rujukan Akaun Kawalan
1.3 Akaun Kawalan Penghutang dan Akaun Kawalan Pemiutang
1 .4 Catatan Kontra

2. Pembetulan Kesilapan
2.1 Kesilapan Ketara dalam Imbangan Duga
2.2 Kesilapan Tidak Ketara dalam Imbangan Duga
2.3 Cara Mengesan Kesilapan
2.4 Cara Membetul Kesilapan Sebelum Akaun Penamat Melalui Jurnal dan Lejar

3. Perakaunan Untuk Tunai
3.1 Kawalan Tunai
3.2 Penyata Penyesuaian Bank
3.3 Belanjawan Tunai

4. Perkongsian
4.1 Perniagaan Perkongsian
4.2 Ekuiti Pemilik
4.3 Akaun Penamat
(a) Akaun Perdagangan dan Akaun Untung Rugi
(b) Akaun Pengasingan Untung Rugi
4.4 Kunci Kira-kira
4.5 Pembubaran Perkongsian

5. Syarikat Berhad
5.1 Syarikat Berhad
5.2 Modal
5.3 Saham
5.4 Ekuiti Pemilik dalam Kunci Kira-kira

6. Akaun Kelab Dan Persatuan
6.1 Kelab dan Persatuan
6.2 Akaun Yuran
6.3 Akaun Penerimaan dan Pembayaran
6.4 Akaun Penerimaan dan Perbelanjaan
6.5 Kunci Kira-kira

7. Rekod Tak Lengkap
7.1 Rekod Tak_Lengkap
7.2 Penentuan Pendapatan
7.3 Kunci Kira-kira
8. Pengenalan Kepada Perakaunan Kos
8 1 Konsep Kos
8 2 Elemen dan Kos Pengeluaran
8.3 Akaun Pengeluaran
8.4 Analisis Kos Volum Untung

9. Tafsiran Penyataan Kewangan
9.1 Analisis Nisbah
9.2 Mentafsir Nisbah

10. Penggunaan Komputer Dalam Perakaunan
10.1 Penggunaan Perisian Komputer

KANDUNGAN PRINSIP PERAKAUNAN SPM (TINGKATAN 4)

Kandungan mata pelajaran Prinsip Perakaunan SPM telah dikemaskini melalui usaha semakan pada tahun 2002-2003. Sukatan tersebut boleh disenaraikan secara ringkas seperti di bawah:

SUKATAN PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN
TINGKATAN EMPAT

1. Pengenalan
1.1 Sejarah Perakaunan Secara Ringkas
1.2 Simpan Kira Dan Perakaunan
1.3 Bentuk-Bentuk Organisasi Perniagaan
1.4 Konsep Dan Prinsip Perakaunan Yang Asas
1.5 Kitaran Perakaunan

2. Aset, Liabiliti Dan Ekuiti Pemilik, Hasil Dan Belanja
2.1 Pengertian Dan Pengelasan Hasil, Belanja, Aset, Liabiliti Dan Ekuiti Pemilik
2.2 Penyediaan Kepada Penyata Kewangan (Tanpa Pelarasan)
2.3 Persamaan Perakaunan

3. Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Rekod Perakaunan
3.1 Pengenalan Dokumen Sebagai Sumber Maklumat
3.2 Aliran Dokumen Antara Pembeli Dengan Penjual
3.3 Diskaun Niaga

4. Buku Catatan Pertama
4.1 Jurnal
4.2 Buku Tunai
4.3 Buku Tunai Runcit

5. Lejar
5.1 Merekodkan Ke Dalam Lejar
5.2 Mengimbang Dan Menutup Akaun
5.3 Folio
5.4 Pembahagian Lejar

6. Imbangan Duga
6.1 Fungsi Dan Pengehadan
6.2 Penyediaan Imbangan Duga

7. Penutupan Akaun Dan Penyediaan Penyata Kewangan Milikan Tunggal
7.1 Pelarasan Pada Tarikh Imbangan.
7.2 Akaun Pendapatan Dan Akaun Untung Rugi (Dengan Pelarasan)
7.3 Kunci Kira-Kira
7.4 Lembaran Kerja

8. Penggunaan Komputer Dalam Perakaunan
8.1 Komputer Dalam Perakaunan
8.2 Penggunaan Perisian Komputer

Saturday, October 24, 2009

PENGENALAN MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN

Prinsip Perakaunan ialah satu daripada mata pelajaran elektif untuk Tingkatan 4 dan 5 dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) di bawah Kumpulan Vokasional dan Teknologi. Mata pelajaran ini merupakan peluasan dan lanjutan kepada aspek menyimpan rekod yang dipelajari dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup di peringkat menengah rendah.Isi kandungan mata pelajaran Prinsip Perakaunan adalah melampaui bidang Simpan Kira yang lebih mengutamakan proses merekod urus niaga berdasarkan prosedur debit dan kredit. Melalui Prinsip Perakaunan, pelajar didedahkan kepada konsep, prinsip dan kaedah perakaunan yang diperkukuhkan dengan kemahiran merekodkan, mengklasifikasikan, mentafsir, menganalisis dan mengungkap data kewangan berdasarkan urus niaga atau peristiwa perniagaan. Matlamat pengajaran Prinsip Perakaunan adalah untuk melahirkan individu yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas perakaunan melalui proses pembelajaran yang menitikberatkan aspek pemahaman rasional sesuatu perkara yang dilakukan. Justeru itu, individu berkenaan akan dapat berfikir secara logik, berupaya mengamalkan budaya kerja yang positif berasaskan sifat teliti, teratur, tekun, menepati masa, mematuhi peraturan serta dapat bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dalam apa juga usaha yang dijalankan. Selain dari itu individu tersebut akan berkeupayaan membuat keputusan, peka terhadap kesan-kesan keputusan itu dan bertanggungjawab serta kebertanggungjawaban.  

Wednesday, September 30, 2009

CARTA ORGANISASI PANITIA PERAKAUNAN

PENGERUSI
PUAN HAJAH ROS BT YUSOF

NAIB PENGERUSI
PUAN HAJAH SHAMSIDA BT MOHD NOR

KETUA BIDANG
PUAN MANISAH BT MOHD SHARIFF

KETUA PANITIA
PUAN IZELINA BT IBRAHIM

SETIAUSAHA
PUAN IZELINA BT IBRAHIM

AJK
PUAN IZELINA BT IBRAHIM

PENDAHULUAN

Matapelajaran Prinsip Perakaunan dibina bagi membolehkan murid-murid mendapat kemahiran merekod mengklafisif kasi, mentafsir, menganalisis dan mengungkap data kewangan berdasarkan urusniaga atau peristiwa perniagaan berdasarkan prosedur debit dan kredit.

Dalam Prinsip akaun murid-murid didedahkan tentang konsep dan prinsip asas perakaunan, perancangan kewangan dan pengurusan pengekosan.

Disamping konsep prinsip prinsip dan kaedah perakaunan murid-murid yang didedahkan kepada penggunaan komputer dalam sistem perakaunan berkomputer selaras dengan teknologi maklumat semasa.

VISI

- Mempertingkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan awam di peringkat SPM denggan
tinggi kuantiti dan kualitinya.

- Melahirkan generasi yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas perakaunan melalui
proses pembelajaran.

- Menitikberatkan pemahaman rasional sesuatu perkara yang dilakukan.